bàcul
bàcul
argent cisellat i nus de coure amb aplicacions d'argent burinat