Sant Sopar
Sant Sopar
argent cisellat i burinat, esmalt al foc